bottom trawl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom trawl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom trawl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom trawl.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bottom trawl

    * kinh tế

    máy quan trắc đáy nước