bottom steam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom steam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom steam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom steam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bottom steam

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hơi đáy