bottom raker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom raker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom raker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom raker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bottom raker

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bộ phận gia cố đáy