bottom joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bottom joint

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khe nứt đáy