beta vulgaris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beta vulgaris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beta vulgaris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beta vulgaris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beta vulgaris

    Similar:

    beet: biennial Eurasian plant usually having a swollen edible root; widely cultivated as a food crop

    Synonyms: common beet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).