beta emitter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beta emitter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beta emitter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beta emitter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beta emitter

    * kỹ thuật

    bức xạ beta

    vật lý:

    vật phát xạ beta