beta-emission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beta-emission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beta-emission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beta-emission.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beta-emission

    * kỹ thuật

    sự phát xạ beta