beet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beet.

Từ điển Anh Việt

 • beet

  /bi:t/

  * danh từ

  (thực vật học) cây củ cải đường

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beet

  * kinh tế

  củ cải đường

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  củ cải đường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beet

  biennial Eurasian plant usually having a swollen edible root; widely cultivated as a food crop

  Synonyms: common beet, Beta vulgaris

  round red root vegetable

  Synonyms: beetroot