bacteria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacteria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacteria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacteria.

Từ điển Anh Việt

 • bacteria

  /bæk'tiəriəm/

  * (bất qui tắc) danh từ, số nhiều bacteria

  /bæk'tiəriə/

  vi khuẩn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bacteria

  * kinh tế

  vi khuẩn

  * kỹ thuật

  vi khuẩn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bacteria

  (microbiology) single-celled or noncellular spherical or spiral or rod-shaped organisms lacking chlorophyll that reproduce by fission; important as pathogens and for biochemical properties; taxonomy is difficult; often considered to be plants

  Synonyms: bacterium