bacteria toxin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacteria toxin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacteria toxin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacteria toxin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacteria toxin

    * kỹ thuật

    độc tố vi khuẩn