bacterial proteinase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacterial proteinase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacterial proteinase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacterial proteinase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacterial proteinase

    * kinh tế

    proteinaza vi khuẩn