bacterial cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacterial cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacterial cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacterial cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacterial cell

    * kinh tế

    tế bào vi khuẩn