bacterial decomposition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacterial decomposition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacterial decomposition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacterial decomposition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacterial decomposition

    * kinh tế

    sự phân hủy do vi khuẩn