bacterial pollution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacterial pollution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacterial pollution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacterial pollution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacterial pollution

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nhiễm vi trùng