bacterial amylase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacterial amylase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacterial amylase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacterial amylase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacterial amylase

    * kinh tế

    amilaza vi khuẩn