bacterial population nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacterial population nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacterial population giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacterial population.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacterial population

    * kinh tế

    quần thể vi khuẩn