bacterial taint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacterial taint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacterial taint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacterial taint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacterial taint

    * kinh tế

    khuyết tật do vi khuẩn