bacterial discoloration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacterial discoloration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacterial discoloration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacterial discoloration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacterial discoloration

    * kinh tế

    sự tẩy màu do vi khuẩn