bacterial content nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacterial content nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacterial content giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacterial content.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacterial content

    * kinh tế

    hàm lượng vi khuẩn