bacterial poisoning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacterial poisoning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacterial poisoning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacterial poisoning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacterial poisoning

    * kinh tế

    sự nhiễm độc do vi khuẩn