bacterial fermentation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacterial fermentation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacterial fermentation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacterial fermentation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacterial fermentation

    * kinh tế

    sự lên men vi khuẩn