bacteria bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacteria bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacteria bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacteria bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacteria bed

    * kỹ thuật

    bể lọc sinh học

    bộ lọc sinh học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bacteria bed

    layer of sand or gravel used to expose sewage effluent to air and the action of microorganisms