bacteria propagation tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacteria propagation tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacteria propagation tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacteria propagation tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacteria propagation tank

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    bể nhân giống vi khuẩn