angular transformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular transformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular transformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular transformation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular transformation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự biến đổi lượng giác