angular satellite spacing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular satellite spacing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular satellite spacing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular satellite spacing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular satellite spacing

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khoảng cách của vệ tinh