angular retaining wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular retaining wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular retaining wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular retaining wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular retaining wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường chắn kiểu công xôn