angular observation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular observation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular observation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular observation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular observation

    * kỹ thuật

    sự đo góc