angular momentum principle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular momentum principle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular momentum principle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular momentum principle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular momentum principle

    * kỹ thuật

    vật lý:

    nguyên lý momen sung lượng