angular measurement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular measurement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular measurement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular measurement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular measurement

    * kỹ thuật

    sự đo góc

    xây dựng:

    đo góc