angular discrepancy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular discrepancy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular discrepancy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular discrepancy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angular discrepancy

    * kỹ thuật

    sai số khép góc