analog to digital converter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog to digital converter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog to digital converter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog to digital converter.

Từ điển Anh Việt

  • analog to digital converter

    (Tech) bộ đổi tương tự ra số tự