analog plotter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog plotter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog plotter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog plotter.

Từ điển Anh Việt

  • analog plotter

    (Tech) máy vẽ hình loại tương tự