analog systems nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog systems nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog systems giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog systems.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analog systems

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hệ tương tự