analog backup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog backup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog backup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog backup.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analog backup

    * kỹ thuật

    dự phòng tương tự