analog to digital (a/d) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog to digital (a/d) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog to digital (a/d) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog to digital (a/d).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analog to digital (a/d)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chuyển đổi tương tự thành số