analog telephony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog telephony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog telephony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog telephony.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analog telephony

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    điện thoại analog

    điện thoại tương tự