analog line (circuit) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog line (circuit) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog line (circuit) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog line (circuit).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analog line (circuit)

    * kỹ thuật

    mạch tương tự

    toán & tin:

    đường dẫn tương tự