analog indicator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog indicator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog indicator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog indicator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analog indicator

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ chỉ báo tương tự