analog digital converter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog digital converter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog digital converter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog digital converter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analog digital converter

    * kỹ thuật

    bộ chuyển đổi AD