analog data transmission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog data transmission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog data transmission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog data transmission.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analog data transmission

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự truyền dẫn dữ kiện analog

    sự truyền dẫn dữ liệu analog