accident signaling system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accident signaling system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accident signaling system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accident signaling system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accident signaling system

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hệ thống báo hiệu tai nạn