accidental base point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accidental base point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accidental base point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accidental base point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accidental base point

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    điểm cơ sở ngẫu nhiên