accidental collision nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accidental collision nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accidental collision giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accidental collision.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accidental collision

    * kinh tế

    sự đâm va bất ngờ (của tàu...)