accidental inflection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accidental inflection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accidental inflection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accidental inflection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accidental inflection

    * kỹ thuật

    điểm uốn ngẫu nhiên