accidental double point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accidental double point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accidental double point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accidental double point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accidental double point

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    điểm kép ngẫu nhiên