accidental air nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accidental air nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accidental air giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accidental air.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accidental air

    * kỹ thuật

    khí độc

    xây dựng:

    khí có hại