accident-prone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accident-prone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accident-prone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accident-prone.

Từ điển Anh Việt

 • accident-prone

  * tính từ

  thường xảy ra tai nạn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accident-prone

  * kỹ thuật

  dễ bị sự cố

  dễ bị tai nạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • accident-prone

  having more than the average number of accidents