accident death insurance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accident death insurance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accident death insurance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accident death insurance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accident death insurance

    * kinh tế

    bảo hiểm chết bất ngờ