accident crane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accident crane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accident crane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accident crane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accident crane

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy trục cấp cứu