accident cause code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accident cause code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accident cause code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accident cause code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accident cause code

    * kỹ thuật

    Mã nguyên nhân tai nạn (ACC)